علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار:

سنوات‌ها باید پایان خدمت پرداخت شود

نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص نحوه پرداخت سنوات کارگران گفت: سنوات باید هنگام قطع همکاری پرداخت شود و برای کارگران رسمی پایان کار هنگام بازنشستگی است.

تامین 24 /  علی خدایی گفت: اگر در وسط کار کارفرمایی سنوات را پرداخت کرد، به این منزله است که به صورت علی الحساب پرداخت شده است و این مهم در گذشته این برای کارگران قراردادی مورد محاسبه قرار نمی گرفت.

به گزارش خانه کارگر، خدایی با اشاره به رای تازه دیوان عدالت اداری، تصریح کرد: با این رأی اگر در کارگاهی کارفرما سال به سال با کارگران خود قرارداد منعقد می‌کند و پایان هر سال سنوات را پرداخت می کند، اگر بعد از به طور مثال ۱۰سال بخواهد از مجموعه قطع همکاری کند کارفرما موظف است، علاوه بر سنوات سال دهم، ما به تفاوت ۱۰سال گذشته را نیز پرداخت کند.

وی گفت: چرا که دیوان عدالت اداری، پایان همکاری کارگران را زمانی تلقی می‌کند که با مجموعه قطع همکاری کرده است، درگذشته پایان همکاری با پایان قرارداد یک ساله تلقی می شد، اما با رأی جدید، پایان همکاری کارگران زمانی تلقی می شود که با مجموعه قطع همکاری کرده باشند.  


ارسال نظر

captcha