کارگران چقدر عیدی می گیرند؟

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مبنای محاسبه پرداخت عیدی کارگران حداقل حقوق تعیین شده در سال‌جاری است.

تامین 24 /  در قانون کار آمده است که کلیه کارگاه های مشمول این قانون مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار (معادل شصت روز آخرین مزد)، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه مصوب قانونی همان سال تجاوز کند.

 

مبنای قانونی پرداخت عیدی کارگران

در تبصره یک این قانون تاکید شده است که مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق متجاوز شود.

در تبصره 2 نیز می خوانیم که در کارگاه هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می کنند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.

همچنین بر اساس بند 10 ماده 92 قانون مالیات مستقیم عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات مستقیم است.

 

3 میلیون و 34 هزار تومان حداقل عیدی کارگران

به گزارش تامین24 ، با توجه به اینکه حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸ کارگران یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین شده است، عیدی کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است، سه میلیون و ۳۴ هزار تومان خواهد بود؛ به این معنی که اگر پایه حقوق کارگری یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان است با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، سه میلیون و ۳۴ هزار تومان و با احتساب سه برابر حداقل دستمزد، ‌چهار میلیون و ۵۵۱ هزار تومان عیدی می‌گیرد.

 کارگرانی که پایه حقوقشان از این میزان بیشتر باشد، مبلغ عیدی آنها بیش از تعیین سقف پرداختی در مصوبه مذکور نخواهد بود.

مبنای محاسبه عیدی، یک سال کاری است و کارگرانی که کمتر از یکسال در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند عیدی آنها به میزان تعداد ماه‌های پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود. این گروه از شاغلان باید دو برابر پایه حقوق خود را تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماه‌های کارکرد خود کنند.

شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته با افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد، پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ را به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش داد.


ارسال نظر

captcha