68 میلیون تومان متوسط تسهیلات بانک رفاه

بر اساس خروجی آمارنامه وزارت تعاون، متوسط مبلغ اختصاص یافته توسط بانک رفاه کارگران در سال 1397 برای هر تسهیلات در کل کشور تقریباً 682 میلیون ریال اعلام شده است.

تامین 24 /  در آمارنامه مذکور تعداد تسهیلات اعطایی بانک رفاه کارگران در سال گذشته 491 هزار و 417 مورد عنوان شده است.

شایان توجه است که میزان اختصاص یافته و اعطایی تسهیلات بانک رفاه در سطح کشور در سال 1397 عدد 335 هزار و266 میلیارد ریال عنوان شده است.

در ارتباط با پرداخت تسهیلات بانک رفاه کارگران، استانهای تهران و اصفهان بیشترین و استانهای ایلام و قم کمترین مبلغ را به خود اختصاص داده اند.

در جدول زیر مبلغ تسهیلات پرداختی مکانیزه بانک رفاه کارگران بر حسب استان ها در سال 1397 قابل مشاهده است.

 

 

پرداخت بیش از 113 هزار مورد تسهیلات بانکی به تعاونی ها  

بر اساس اعلام مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون در قالب آمارنامه سال 1397 این وزارتخانه، بانک توسعه تعاون در سال گذشته تعداد 113 هزار و 319 مورد تسهیلات در اختیار تعاونی ها قرار داده است.

قابل ذکر است که 69 هزار و 403 میلیارد ریال توسط این بانک در قالب این تسهیلات به تعاونی های سطح کشور اعطا شده است.

بیشترین مبلغ تسهیلات پرداختی توسط بانک توسعه تعاون به استانهای تهران و خراسان رضوی و کمترین آن در حوزه استان ایلام و اداره مناطق آزاد بوده است.

قابل توجه اینکه متوسط مبلغ تسهیلات مذکور در کل کشور 612 میلیون ریال عنوان شده است.

در جدول زیر مبلغ تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون بر حسب استان در سال گذشته را مشاهده می کنید.

 

 

صدور بیش از 3 هزار میلیارد ریال ضمانت نامه توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط صندوق ضمانت شرمایه گذاری تعاون در سال 1397، تعداد ضمانت نامه های صادره در کل کشور 291 مورد و مبلغ آن 3 هزار و 106 میلیارد ریال عنوان شده است.

بر اساس خروجی آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1397، بیشترین ضمانت نامه های صادره به ترتیب مربوط به استانهای تهران به مبلغ 814 میلیارد ریال و کرمانشاه به مبلغ 254 میلیارد ریال اعلام شده است.

در جدول زیر مبلغ ضمانت نامه های صادره صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بر حسب استان در سال گذشته را مشاهده میکنید.

 

 

تسهیلات 16 هزار میلیارد ریالی صندوق کارآفرینی امید  

در تازه ترین آمار ارائه شده توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی در خصوص تسهیلات پرداختی صندوق کارآفرینی امید در سال 1397، میزان این تسهیلات 16 هزار و 389 میلیارد ریال عنوان شده است.

در خروجی آمارنامه سال 1397 وزارت کار تعداد تسهیلا پرداختی صندوق کارآفرینی امید 56 هزار و 696 مورد عنوان شده است که بیشترین آنها مربوط به استانهای اردکرمانشاه و تهرزان به ترتیب با 1225 و 1166 میلیارد ریال و کمترین آنها با مبلغ 268 و 284 میلیارد ریال مربوط به استانهای اردبیل و قم عنوان شده است.

در جدول زیر مبلغ تسهیلات پرداختی صندوق کارآفرینی امید بر حسب استان در سال 1396 قابل مشاهده است.

 

 


ارسال نظر

captcha