مردان 28 درصد بیشتر از زنان کار می کنند

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، به طور متوسط مردان 28 درصد بیشتر از زنان کار می کنند.

تامین 24 /  بررسی های این مرکز در خصوص سال 1397 نشان میدهد شکاف جنسیتی نسبی میانگین ساعات کار معمول در هفته بیش از 28 درصد محاسبه شده است.

با توجه به اعلام فاصله متوسط کار زنان و مردان و با در نظر گرفتن حمایت‌های اجتماعی و قانونی از بانوان، نتیجه مذکور منطقی به نظر میرسد.

در ادامه گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار با توجه به شکاف جنسیتی مطلق، میانگین ساعات کار معمول در هفته برای مردان12 ساعت و 36 دقیقه بیش از زنان عنوان شده است و این در حالی است که میانه ساعت کار معمول در هفته برای مردان 13 ساعت و 24 دقیقه بیش از مردان است.

در جدول زیر شکاف جنسیتی نسبی و شکاف جنسیتی مطلق میانگین و میانه ساعات کار معمول در هفته در شغل اصلی در کل کشور در سال 1397 قابل مشاهده است.

 

 

بیشترین شکاف جنسیتی ساعت کار در کشاورزی و صنعت

به گزارش تامین24،بررسی های گزارش مذکور می افزاید؛ در سال گذشته شکاف جنسیتی میانگین ساعت کار معمول در هفته در بخش کشاورزی و صنعت حدود 32 درصد و در بخش خدمات تقریبا 24 درصد است و این در حالی است که شکاف جنسیتی میاننه ساعت کار معمول هفتگی در بخش کشاورزی تقریباً 45 درصد و در بخش های صنعت و خدمات حدود 19 درصد عنوان شده است.

لازم به ذکر است که شکاف جنسیتی مطلق میانگین ساعت کار معمول در هفته در بخش کشاورزی 12 ساعت و 54 دقیقه ، در بخش صنعت 14 ساعت و 30 دقیقه و در بخش خدمات 11 ساعت و 24 دقیقه است.

در جدول زیر شکاف جنسیتی نسبی و شکاف جنسیتی مطلق میانگین و میانه ساعت کار معمول در هفته در شغل اصلی به تفکیک بخش های عمده اقتصادی در کل کشور در سال 1397 را مشاهده می کنید.


ارسال نظر

captcha