شرایط استفاده از خدمات درمانی تامین اجتماعی

افراد واجد شرایط استفاده از خدمات درمانی تامین اجتماعی چه کسانی هستند؟ در این مطلب، به معرفی این افراد می‌پردازیم.
تمام مستمری‌بگیران، مقرری‌بگیران بیکاری و بیمه‌شدگان اصلی و افراد تحت‌تکفل آنان به شرح زیر می‌توانند از خدمات درمانی سازمان تامین‌اجتماعی استفاده کنند:
- همسران بیمه‌شده اصلی
- دختران بیمه‌شده مادام که ازدواج نکرده یا اشتغال نداشته باشند
- پسران بیمه‌شده تا رسیدن به 19 سالگی تمام و در صورت ادامه تحصیل در مراکز دانشگاهی یا در صورت تایید ازکارافتادگی در کمیسیون‌های پزشکی
- پدر بیمه‌شده اصلی در صورت دارابودن حداقل 60 سال سن
- مادر بیمه‌شده اصلی در صورت دارابودن حداقل 55 سال سن.

ارسال نظر

captcha