بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان داد؛

اشتغال بیش از 40 درصد جمعیت در سن کار

بررسی نسبت اشتغال جمعیت 15 ساله و بیشتر بیانگر آن است که 40/2 درصد از جمعیت در سن کار (15 ساله و بیشتر) شاغل بوده و این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است.

تامین 24 / در نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 1398 که توسط مرکز آمار ایران انجام شده، آمده است؛ بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت 15 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 44/9 درصد جمعیت در سن کار (15 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند به این معنی که در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.

بر اساس طرح آمارگیری در تابستان 1398، عمده ترین شاخص های بازار کار و تغییرات آن در تابستان گذشته نسبت به تابستان 1397 در نمودار زیر ارائه شده است.

 

تغییر مبنای سن افراد در محاسبات نرخ اشتغال و بیکاری

به گزارش تامین24، بر مبنای بررسی های بعمل آمده و بدلیل تحولات اجتماعی صورت گرفته در زمینه سن ورود به بازار کار در سال های اخیر در کشورهای مختلف حداقل سن 15 سال برای بررسی شاخص های کلیدی بازار کار در نظر گرفته شده است و بدلیل تحولات مشابه در کشور، از این پس شاخص های عمده بازار کار ایران بر مبنای جمعیت 15 ساله و بیشتر محاسبه و ارائه می شود.

با درنظر داشتن این نکته که اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات اساسی اقتصاد کشورها بوده و به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود، از سال 1376 اطلاعات بازار کشور از طریق «طرح آمارگیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوار» حاصل می شد که به منظور بهبود کیفیت و انطباق بیشتر با مفاهیم بین المللی بویژه سازمان بین المللی کار، مورد بازنگری قرار گرفت تا بصورت فعلی و با عنوان «طرح آمارگیری نیروی کار» اجرایی شود.   

طرح آمارگیری نیروی کار که در ماه میانی هر فصل انجام می شود، بصورت فعلی از سال 1384 با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و تغییرات آن در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفت.

در مقدمه گزارش مرکز آمار ایران در خصوص طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 1398 می خوانیم؛ جامعه تحت پوشش این طرح مجموعه افرادی است که مطابق تعریف، عضور خانوارهای معمولی ساکن یا گروهی در نقاط شهری یا روستایی کشور هستند.

شایان ذکر است از بهار 1398 در انتشار نتایج این آمارگیری، فاصله اطمینان 95% برای شاخص نرخ بیکاری ارائه شده و این بدان معنی است که اگر از جامعه آماری چندین نمونه با روش نمونه گیری یکسان استخراج شود و بر اساس هرکدام از آنها یک فاصله اطمینان برای مقدار واقعی نرخ بیکاری جامعه محسوب شود، انتظار داریم 95% این فواصل اطمینان، مقدار واقعی نرخ بیکاری را شامل شود.


ارسال نظر

captcha