گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان داد؛

بیش از 92 درصد روستاییان شاغل هستند

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در ویژه نامه ای به شرایط جمعیتی، اشتغال، بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی روستاییان در کشور پرداخته و نرخ اشتغال در روستا را 92 درصد معرفی می‌کند.

تامین 24 / بر این اساس توزیع استانی نرخ اشتغال روستاییان نشان می‌دهد که استانهای سمنان(96.5درصد)، زنجان(95.5 درصد)، مرکزی و اذربایجان شرقی با (95.2 درصد) بیشترین نرخ اشتغال را در سال 1397 داشته و استانهای چهارمحال و بختیاری(81.8 درصد)، سیستان و بلوچستان(84.6 درصد) کردستان و یزد با (88.8 درصد) کمترین نرخ اشتغال را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس آخرین آمارگیری کشور، مناطق روستایی و غیرساکن سهم جمعیتی بیش از 25 درصد را در به خود اختصاص داده اند.

 

اردبیل و سیستان و بلوچستان دارای بیشترین و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی

در همین ارتباط مروری بر شاخص های عمده نیروی کار در مناطق روستایی نشان میدهد، در سال 1397 نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی کشور رقم 42.6 درصد بوده که بیشترین و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب در اختیار اردبیل با (54.3 درصد) و سیستان و بلوچستان با (32.5 درصد) است.

 

نرخ بیکاری روستاییان 7.9 درصد است

در بخش دیگری از گزارش تحلیلی جمعیت و نیروی کار مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور 7.9 درصد عنوان شده است. بیشتترین نرخ بیکاری به استانهای چهارمحال و بختیاری(18.2 درصد)،  سیستان و بلوچستان (15.4درصد) و کردستان و یزد(11.2 درصد) و کمترین نرخ بیکاری نیز به استانهای سمنان(3.5 درصد)، زنجان(4.5 درصد) ومرکزی و اذربایجان شرقی(4.8درصد) اختصاص دارد.

 

جمعیت حدود 6 میلیون و 500 هزار نفری فعالان اقتصادی در روستاها

بر اساس جدول زیر از بین آمار حدوداً 7 میلیونی جمعیت 10 ساله و بیشتر روستاهای کشور، حدود 6 میلیون و 500 هزار نفر در قالب فعالان اقتصادی شمرده می شوند.

بر اساس اطلاعات انتشاریافته در ویژه نامه روز روستا با آمار بیش از 500 هزار نفری بیکار در روستاها روبرو هستیم.

 

در جدول زیر نیز شاخص هایی نظیر نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ اشتغال، نرخ جمعیت دارای اشتغال ناقص، نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و غیره ذکر شده و آمار و اطلاعات لازم در این خصوص در اختیار گذاشته شده است.
 

 

در جدول شماره 4 به آمار و اطلاعات شاخص‌های عمده نیروی کار در جمعیت 10 ساله و بیشتر مناطق روستایی به تفکیک استانها در بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و در قالب های خصوصی و عمومی اشاره شده است.

 

 


ارسال نظر

captcha