گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزرات کار نشان داد؛

10 درصد مهاجرت‌ها در جستجوی کار است

بر اساس اعلام مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی جستجوی کار با سهم 10 درصدی یکی از مهمترین دلایل مهاجرت در سال 1397 به‌شمار می‌رود.

تامین 24 / در گزارش انتشار یافته مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار می‌خوانیم؛ آمار کلی جمعیت مهاجر کشور در سال گذشته حدود 711 هزار و 154 نفر بوده که از این تعداد 588 هزار و 312 نفر به نقاط شهری و 122 هزار و 841 نفر مربوط به نقاط روستایی بوده است.

 

پیروی از خانوار علت اصلی مهاجرت نقاط شهری

در ارتباط با علل اساسی مهاجرت در سال گذشته در این گزارش آمده است که پیروی از خانوار با 52.8 درصد بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و جستجوی کار بهتر با 6.5 درصد نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار مهاجرت در حوزه شهری بوده است.

به گزارش تامین24 در نقاط روستایی نیز بیشترین علت مهاجرت به ترتیب مربوط به پیروی از خانوار 47.8 درصد، پایان خدمت وظیفه 13.5 درصد و جستجوی کار 9.1 درصد بوده است.

 

بیش از 77 درصد جمعیت مهاجر شاغل هستند

شایان توجه است که از بین جمعیت مهاجر سال 1397 تعداد 302 هزار و 817 نفر (42.6) از نظر اقتصادی فعال هستند و از این تعداد 234 هزار و 64 نفر یعنی (77.3) شاغل و 68هزار و 753 نفر (22.7) بیکار محسوب می‌شوند.

 

«جستجوی کار» بیشترین علت مهاجرت جمعیت شاغل

 در این گزارش می‌خوانیم؛ بیشترین علت مهاجرت جمعیت شاغل در سال قبل به ترتیب مر‌بوط به جستجوی کار، پیروی از خانوار، جستجوی کار بهتر و کمترین آن مربوط به پایان تحصیل، تحصیل و انجام خدمت وظیفه است.

 

«پایان خدمت وظیفه» بیشترین علت مهاجرت جمعیت بیکار

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، بیشترین علت مهاجرت جمعیت بیکار در سال قبل به ترتیب مربوط به پایان خدمت وظیفه، پیروی از خانوار و جستجوی کار و کمترین آن مربوط به انتقال شغلی، انجام خدمت وظیفه و تحصیل بوده است.

آمار و اطلاعات لازم در این خصوص را در جداول و نمودارهای زیر مشاهده می‌کنید.

 

 


ارسال نظر

captcha