اینفوگرافیک " نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در سال ١٣٩٧ "

بر اساس خروجی انتشار یافته از مرکز آمار ایران، نتایج بدست آمده از جمعیت فعال با تعداد 27 میلیون و 73 هزار و 841 نفر، تعداد 23 میلیون و 813 هزار و 45 نفر شاغلین هستند که ٨١,٨% آن را مردان و١٨.٢% را زنان تشکیل داده‌اند.

تامین 24 / در اینفوگرافیک حاضر، نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار برای جمعیت ١٠ ساله و بیشتر در سال ١٣٩٧ نشان داده شده است. در طرح آمارگیری از نیروی کار، جمعیت زیر ١٠ سال، خانوارهای موسسه ایی و غیر ساکن کنار گذاشته می‌شود و اطلاعات وضعیت فعالیت افراد ١٠ ساله و بیشتر از خانوارهای معمولی و گروهی ساکن پرسیده می‌شود. این جمعیت به دو گروه فعال از نظر اقتصادی با سهم ٤٠,٥ درصد و غیر فعال از نظر اقتصادی با سهم ٥٩.٥ درصد تقسیم می‌شود.

همچنین تعداد 3 میلیون و 260 هزار و 796 نفر از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند که ٦٩% آن را مردان و ٣١% آن را بانوان تشکیل داده‌اند. در اینفوگرافیک حاصل اطلاعات ساعت کار واقعی افراد در شغل اصلی برای شاغلین به تفکیک ساعت‌های کاری نشان داده شده است. همچنین تقسیم بندی افراد بیکاری که قبلاً شاغل بوده‌اند به تفکیک وضع شغلی قبل از بیکاری نشان داده شده است که بیشترین سهم برای بخش خصوصی و افراد مزد و حقوق بگیر بوده است.

---

ارسال نظر

captcha