1.9 میلیون نفراز بیکاران قبلاً شاغل بوده‌اند

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1397 نشان می‌دهد که از جمعیت 3.3 میلیون نفری جمعیت بیکار کشور، حدود 1.9 میلیون نفر در گذشته شاغل بوده اند.

تامین 24 / بر اساس گزارش انتشار یافته از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بین عواملی که موجب ترک شغل بیکاران 10 ساله و بیشتر قبلاً شاغل در طی 5 سال گذشته شده، سه عامل موقتی بودن کار با 22.6 درصدف پایین بودن درآمد با 16.8 درصد و اخراج یا تعدیمل نیرو با 16.6 درصد تاثیرگذاری بیشتری داشته اند.

قابل توجه آن است که در سال 1396 نیز این سه عامل از عانوین اصلی موثر در ترک شغل بوده اند.

در جدول زیر آمار موارد اثربخش در بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر قبلاً شاغل در 5 سال گذشته را بر حسب علت ترک شغل و جنسیت در سالهای 97-1396 مشاهده می کنید.

 


ارسال نظر

captcha