یادداشتی از دکتر حمید داستانی

تأمین اجتماعی و کارآمدی خدمات درمانی

تامین 24 /

بدون تردید یکی از اساسی ترین مسئولیت های تأمین اجتماعی، تأمین سلامت است. در نظام تأمین اجتماعی ایران به این مقوله توجه خوبی شده است و خدمات شایانی به بیمه شدگان ارائه می شود.

نکته مهم در این خصوص میزان کارآمدی این خدمات است. علاوه بر این ماهیت خدمات بیمه ای، اقتصادی بودن آن را اقتضا می کند و عدالت در توزیع و دسترسی به این خدمات از حقوق مسلم بیمه شدگان است.

آنچه در این مورد قابل ذکر است این است که «سیستم فعلی درمان به منظور تأمین 3 هدف عمده عدالت مندی، کارآمدی و اقتصادی بودن نیاز به بازنگری و بروز رسانی دارد»

در سال های گذشته تلاش های چشمگیری در درمان بویژه در خصوص کارآمدی و اثربخشی صورت گرفته و اقدامات چشمگیر در حوزه های مختلف نظیر هتلینگ، توسعه IT و زیرساخت های الکترونیک زمینه خدمات قابل ملاحظه و کارآمدی را فراهم کرده است. ولی آنچه که بطور واضح به چشم می خورد عدم کفایت و برخورداری کلیه بیمه شدگان و عدم تکافوی منابع به منظور پاسخگویی تأمین کنندگان به نحوی است که الزامات بیمه شدگان را بطور کامل تأمین نماید. درمان سازمان هم در استراتژی کلی نحوه توزیع خدمات و هم در فرآیندهای حاکم و برنامه های درمان مستقیم و غیرمستقیم نیاز به بروزرسانی و بازنگری دارد تا بتواند بهره وری مناسب از منابع، کارآمدی، عدالتمندی و رضایت بیمه شدگان را بنحو مطلوبتری فراهم نماید.

می توان در این خصوص به عناوین زیر توجه کرد :

1- توجه به بهداشت و پیشگیری بویژه در پیشگیری از حوادث ناشی از کار، توسعه فرهنگ خود مراقبتی، بهداشت روان و غیره

2- کنترل بیماری های مزمن به منظور پیشگیری از پیشرفت و ایجاد عوارض برگشت ناپذیر که منجر به از کارافتادگی و افزایش هزینه ها و تعهدات می شود.

3- تأثیر کمیت و کیفیت بهره مندی از خدمات متوسط بیمه شدگان و تأثیر آن در مزایای بیمه ای

4- تأثیر کمیت و کیفیت خدمات توسط تأمین کنندگان و تأثیر آن در تعاملات فی مابین

5- بروزرسانی شیوه های کنترل و نظارت با استفاده از روش های علمی و تجارب موفق بین المللی

6- ایجاد نظام ارجاع با استفاده مناسب از ظرفیت های درمان های ملکی و غیرملکی سازمان

7- استقرار مدیریت علمی و کارآمد کردن سیستم های مدیریتی به منظور مدیریت بهینه منابع

8- توجه به اقتصاد درمان و ارائه یا خرید خدمات با هزینه های کمتر و رضایتمندی بیشتر

 

دکتر حمید داستانی

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی


ارسال نظر

captcha